Podmínky užívání internetových stránek Czech the World a prohlášení o vyloučení odpovědnosti

 1. PLATNOST
  • 1.1 Společnost Czech the World (dále jen Provozovatel), provozuje tyto internetové stránky czechtheworld.com. Provozovatel uvádí na Internetových stránkách různé druhy informací, údajů, možnosti nabídek, oznámení, upozornění, reklamní či obchodní sdělení či jakékoli jiné informace sloužící záměrům jeho podnikání (dále jen Informace). Veškeré Informace na Internetových stránkách podléhají těmto podmínkám užívání Internetových stránek a prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk (dále jen Podmínky užívání a vyloučení odpovědnosti).
  • 1.2 Tyto Podmínky užívání a vyloučení odpovědnosti a jejich ustanovení platí pro každého uživatele Internetových stránek (dále jen Uživatel) při jakémkoli použití Internetových stránek, jakož i pro všechny Informace, doporučení anebo služby poskytované na Internetových stránkách nebo jejich prostřednictvím.
  • 1.3 Použitím Internetových stránek každý Uživatel souhlasí s Podmínkami užívání a vyloučení odpovědnosti a zavazuje se k jejich obeznámení a dodržování.
 2. INFORMACE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
  • 2.1 Informace uváděné na Internetových stránkách slouží výhradně pro informační účely a nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Provozovatel nezodpovídá za správnost, úplnost, aktuálnost, pravdivost či přesnost Informací, a to přímo nebo zprostředkovaně, a nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli majetkovou škodu, nemajetkovou újmu či ušlý zisk způsobený jejich sdílením.
  • 2.2 Provozovatel poskytuje Informace pouze na základě podkladů dostupných Provozovateli ke dni poskytnutí příslušné Informace a nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli pozdější změnu, správnost, úplnost či ovlivnění poskytnuté Informace. Provozovatel je oprávněn provádět změny či doplňovat Informace či zamezit přístup k Informacím, a to kdykoli i bez předchozího upozornění či sdělení na Internetových stránkách a neodpovídá za jejich opožděné dodání či nedodání.
  • 2.3 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah, funkčnost a důvěryhodnost externích internetových stránek spravovaných třetími osobami, a to včetně komentářů, hodnocení, odkazů ze sociálních sítí či jiných serverů, na které mohou odkazovat Internetové stránky a neodpovídá za kvalitu produktů a služeb, které mohou být na takových externích internetových stránkách nabízeny.
  • 2.4 Přístup k uživatelskému terminálu nebo k technickému zařízení s funkčním a vhodným operačním systémem a správné připojení na internet je odpovědností Uživatele. Provozovatel neodpovídá za jakékoli poškození počítačového vybavení Uživatele nebo kterýchkoli částí způsobené viry, jakož ani za ztracená data, škody na hardwaru, softwaru nebo jiných systémech a zařízeních. Provozovatel nezaručuje, že Internetové stránky nebo server neobsahují či nebudou obsahovat či přenášet viry nebo jiné škodlivé komponenty.
 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ UŽIVATELI
  • 3.1 Pokud poskytne jakýkoli Uživatel určité sdělení veřejně na Internetových stránkách, a to formou komentáře, hodnocení či jiným veřejným sdělením (dále jen Uživatelské sdělení), vyjadřuje tím souhlas s nakládáním s Informací jako nedůvěrnou, přístupnou a publikovatelnou a jejím případným zveřejněním či užitím pro další zpracování Provozovatelem k jakýmkoliv účelům a to bezúplatně a bez nároku na jakoukoli náhradu.
  • 3.2 Uživatelským sdělením Uživatel vyjadřuje souhlas se zbavením odpovědnosti Provozovatele ve vztahu k jakýmkoliv právním krokům Uživatele či třetí strany podniknuté proti Provozovateli na základě jakéhokoli Uživatelského sdělení.
 4. UPOZORNĚNÍ O OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV
  • 4.1 Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva na Informace, obrázky, texty a ochranné známky, které jsou uvedeny na Internetových stránkách. Internetové stránky je zakázáno doplňovat, kopírovat, prodat, pronajmout, využívat, doplňovat nebo používat jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
  • 4.2 Kromě práv k užívání nebo jiných práv výslovně udělených na Internetových stránkách Provozovatel neposkytuje žádná další práva žádného druhu, zejména neposkytuje práva k názvu Provozovatele či názvů jeho provozoven a práva k průmyslovému vlastnictví jako jsou patenty, užitné vzory, ochranné známky či jiná označení.
 5. OCHRANA SOUKROMÍ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ "COOKIES"
  • 5.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů a Všeobecnými obchodními podmínkami, kterých znění je veřejně přístupné na Internetových stránkách.
  • 5.2 Provozovatel využívá k provozu Internetových stránek tzv. soubory „cookies“, kterými jsou malé textové soubory, které Internetové stránky ukládají lokálně v počítačích Uživatelů (dále jen Cookies). Podmínky používání souborů Cookies a dalších informačních technologií stanoví Prohlášení o ochraně osobních údajů.
  • 5.3 Pokud Uživatel nastaví na svém počítači či jiném přístroji, který zprostředkovává zobrazení Internetových stránek, změnu, kterou nebude povoleno přijímání souborů Cookies, Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nesprávné či nefunkční zobrazení Internetových stránek.
 6. AFFILIATE SPOLUPRÁCE
  • 6.1 Webové stránky mohou obsahovat odkazy na partnerské webové stránky. Za jakékoli nákupy, které provede uživatel na partnerské webové stránce pomocí těchto odkazů, dostává provozovatel provizi.
 7. ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ
  • 7.1 Pokud se kterékoli ustanovení těchto Podmínek užívání a vyloučení odpovědnosti (což zahrnuje kterýkoli článek, odstavec, jednotlivou větu nebo i jednotlivé slovo) stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek užívání a vyloučení odpovědnosti.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 8.1 Tyto Podmínky užívání a vyloučení odpovědnosti doplňují znění Prohlášení o ochraně osobních údajů a Všeobecné obchodní podmínky, kterých znění je veřejně přístupné na Internetových stránkách. V případě rozporu mezi jejich zněním má přednost znění Všeobecných obchodních podmínek a Prohlášení o ochraně osobních údajů.
  • 8.2 Provozovatel je oprávněn změnit Podmínky užívání a vyloučení odpovědnosti kdykoli i bez předchozího upozornění Uživatelů. Pokud by šlo o změnu, kterou Uživatelé nemohli rozumně očekávat, upozorní Provozovatel na změnu oznámením na Internetových stránkách.
  • 8.3 Tyto Podmínky užívání a vyloučení odpovědnosti se řídí českým právem.

Czech the World, poslední aktualizace 17.7.2019